گروه آموزشی روابط بین الملل

مجیدرضا مومنی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۶۸۶

آخرین بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۲

مجیدرضا مومنی

مرتضی نورمحمدی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمرتضی نورمحمدی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

مرتضی نورمحمدی

دکتر علی آدمی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

دکتر علی آدمی

هادی آجیلی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

هادی آجیلی

غلامعلی چگنی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

غلامعلی چگنی زاده

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

حسین دهشیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حسین دهشیار

سید محمد طباطبائی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید محمد طباطبائی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

سید محمد طباطبائی

مجید عباسی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

آخرین بروزرسانی: ۰۴ مهر ۱۴۰۲

مجید عباسی

مجتبی عبدخدایی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمجتبی عبدخدایی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

مجتبی عبدخدایی

علیرضا کوهکن

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلیرضا کوهکن

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

علیرضا کوهکن

سید حسن میرفخرائی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید حسن میرفخرائی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

سید حسن میرفخرائی

اصغر کیوان حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

اصغر کیوان حسینی

دکتر سعید شکوهی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سعید شکوهی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲

دکتر سعید شکوهی

سیدرضا موسوی نیا

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدرضا موسوی نیا

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

سیدرضا موسوی نیا

حسین سلیمی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حسین سلیمی