گروه آموزشی روابط بین الملل

هادی آجیلی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

هادی آجیلی

علی آدمی

سمت: معاون آموزشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

علی آدمی

حسین دهشیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

حسین دهشیار

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

سمت: معاون پژوهشی دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

سید جلال دهقانی فیروز آبادی

حسین سلیمی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استاد

حسین سلیمی

سعید شکوهی

سمت: رئیس کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی - مدیر گروه مطالعات منطقه ای

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسعید شکوهی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۲۲

سعید شکوهی

سید محمد طباطبائی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید محمد طباطبائی

سید محمد طباطبائی

مجید عباسی

سمت: رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

مجید عباسی

مجتبی عبدخدایی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمجتبی عبدخدایی

مجتبی عبدخدایی

سیدرضا موسوی نیا

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدرضا موسوی نیا

سیدرضا موسوی نیا

مجیدرضا مومنی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استادیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۶۸۶

مجیدرضا مومنی

سید حسن میرفخرائی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید حسن میرفخرائی

سید حسن میرفخرائی

مرتضی نورمحمدی

سمت: مدیر گروه روابط بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمرتضی نورمحمدی

مرتضی نورمحمدی

غلامعلی چگنی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

غلامعلی چگنی زاده

علیرضا کوهکن

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلیرضا کوهکن

علیرضا کوهکن

اصغر کیوان حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

اصغر کیوان حسینی