گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

وحید آگاه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

وحید آگاه

همایون حبیبی

سمت: مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهمایون حبیبی

همایون حبیبی

مهریار داشاب

مدرک تحصیلی: حقوق عمومی و بین الملل - استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهریار داشاب

مهریار داشاب

مهدی رضایی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی رضایی

مهدی رضایی

مهدی زاهدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- انتقال تکنولوژی- دانشیار

مهدی زاهدی

شهرام زرنشان

مدرک تحصیلی: حقوق بین الملل عمومی - دانشیار

شهرام زرنشان

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

محمد شریف

مدرک تحصیلی: حقوق بین الملل عمومی - استادیار

محمد شریف

آرامش شهبازی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآرامش شهبازی

آرامش شهبازی

محمد صلح چی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - دانشیار

محمد صلح چی

پوریا عسکری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل عمومی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیپوریا عسکری

پوریا عسکری

هدی غفاری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- دانشیار

هدی غفاری

علی محمد فلاح زاده

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

علی محمد فلاح زاده

رویا معتمد نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - دانشیار

رویا معتمد نژاد

هیبت الله نژندی منش

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

هیبت الله نژندی منش

مهدی هداوند

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

مهدی هداوند

حسن وکیلیان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسن وکیلیان

حسن وکیلیان

محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق عمومی و بین الملل - دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدرضا ویژه

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

محمدرضا ویژه