گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدرضا ویژه

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

محمدرضا ویژه

همایون حبیبی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهمایون حبیبی

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

همایون حبیبی

مهدی رضایی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی رضایی

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

مهدی رضایی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسید قاسم زمانی

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

سید قاسم زمانی

مهدی زاهدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- انتقال تکنولوژی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

مهدی زاهدی

محمد صلح چی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

محمد صلح چی

هدی غفاری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

هدی غفاری

علی محمد فلاح زاده

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل-

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

علی محمد فلاح زاده

رویا معتمد نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

رویا معتمد نژاد

حسن وکیلیان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسن وکیلیان

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

حسن وکیلیان

آرامش شهبازی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآرامش شهبازی

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

آرامش شهبازی

پوریا عسکری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل عمومی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیپوریا عسکری

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

پوریا عسکری

هیبت الله نژندی منش

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

هیبت الله نژندی منش

مهدی هداوند

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

مهدی هداوند

وحید آگاه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

وحید آگاه

شهرام زرنشان

مدرک تحصیلی: حقوق بین الملل عمومی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

شهرام زرنشان

مهریار داشاب

مدرک تحصیلی: حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهریار داشاب

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

مهریار داشاب

محمد شریف

مدرک تحصیلی: حقوق بین الملل عمومی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

محمد شریف

قدرت الله رحمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی - استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیقدرت الله رحمانی

آخرین بروزرسانی: ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

قدرت الله رحمانی