گروه آموزشی حقوق خصوصی و اقتصادی

علی انصاری

مدرک تحصیلی: حقوق خصوصی - دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی انصاری

علی انصاری

ایرج بابائی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیایرج بابائی

ایرج بابائی

مجید بنایی اسکویی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

مجید بنایی اسکویی

علی تقی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - استادیار

علی تقی زاده

محمد هادی جواهر کلام

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی- استادیار

محمد هادی جواهر کلام

محمد مهدی حاجیان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

محمد مهدی حاجیان

حبیب الله رحیمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی - دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب الله رحیمی

حبیب الله رحیمی

عباس طوسی

سمت: مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

عباس طوسی

حمیدرضا علومی یزدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - قراردادهای تجاری- دانشیار

حمیدرضا علومی یزدی

بدیع فتحی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی - استادیار

بدیع فتحی

غلام نبی فیضی چکاب

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلام نبی فیضی چکاب

غلام نبی فیضی چکاب

علی مقدم ابریشمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تطبیقی- دانشیار

علی مقدم ابریشمی

محمد هادی میرشمسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد هادی میرشمسی

محمد هادی میرشمسی

خیرالله هرمزی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- دانشیار

خیرالله هرمزی

رضا ولویون

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

رضا ولویون

محمدرضا پاسبان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق شرکتها- دانشیار

محمدرضا پاسبان

فرهاد پروین

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- دانشیار

فرهاد پروین

عباس کاظمی نجف آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

عباس کاظمی نجف آبادی