گروه آموزشی حقوق خصوصی و اقتصادی

عباس طوسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

عباس طوسی

ایرج بابائی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی-

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیایرج بابائی

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

ایرج بابائی

فرهاد پروین

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی-

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

فرهاد پروین

مجید بنایی اسکویی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

مجید بنایی اسکویی

محمدرضا پاسبان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق شرکتها-

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

محمدرضا پاسبان

علی تقی زاده

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

علی تقی زاده

محمد مهدی حاجیان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

محمد مهدی حاجیان

حبیب الله رحیمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی - دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب الله رحیمی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حبیب الله رحیمی

حمیدرضا علومی یزدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - قراردادهای تجاری- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حمیدرضا علومی یزدی

غلام نبی فیضی چکاب

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلام نبی فیضی چکاب

آخرین بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

غلام نبی فیضی چکاب

عباس کاظمی نجف آبادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

عباس کاظمی نجف آبادی

محمد هادی میرشمسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمد هادی میرشمسی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

محمد هادی میرشمسی

رضا ولویون

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

رضا ولویون

خیرالله هرمزی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

خیرالله هرمزی

علی مقدم ابریشمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تطبیقی- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

علی مقدم ابریشمی

محمد هادی جواهر کلام

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

محمد هادی جواهر کلام

بدیع فتحی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی - استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

بدیع فتحی

علی انصاری

مدرک تحصیلی: حقوق خصوصی - دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلی انصاری

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

علی انصاری