کارکنان دانشکده

پریسا آقارفیعی

سمت: مسئول امور دانشجویی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۳

پریسا آقارفیعی

قدیر امامی

سمت: کارشناس مسئول فصلنامه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم سیاسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۸۲

قدیر امامی

هدی سادات باروتیان

سمت: کارشناس رشته های مقطع ارشد، حقوق خصوصی، حقوق عمومی،  حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین الملل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۴

هدی سادات باروتیان

حسین توکلی

سمت: اطلاعات

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۲۰

حسین توکلی

مسعود جعفرزاده

سمت: رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی گرایش برنامه ریزی فرهنگی

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۴۱۴

مسعود جعفرزاده

مهناز حاج حسنی

سمت: کارشناس مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۹

مهناز حاج حسنی

زهرا حیدری

سمت: کارشناس فصلنامه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۶۸۲

زهرا حیدری

نسرین رستما

سمت: کارشناس رشته حقوق مقطع کارشناسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۰

نسرین رستما

گیلدا سلطان منش

سمت: کارشناس امور اساتید

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آمار ریاضی

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۳۸۶

گیلدا سلطان منش

محبوبه سلطانی

سمت: کارشناس رشته های ارشد : روابط بین الملل، حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۷

محبوبه سلطانی

امیرحسین شاکری

سمت: کارشناس رشته های ارشد، مطالعات منطقه ای

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق عمومی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۶

امیرحسین شاکری

قربان شاکریان

سمت: کارشناس مسئول کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۷

قربان شاکریان

قادر شکری

سمت: مسئول میز امانات کتابخانه

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم بازاریابی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۸

قادر شکری

سهیلا صابری

سمت: کارشناس فصلنامه

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۲۵

سهیلا صابری

علی صالحی

سمت: مسئول کلاسها

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۲

علی صالحی

مسعود عزالدین

سمت: کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی، کارشناس رشته های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، کارشناس رشته های ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، حقوق بشر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۲

مسعود عزالدین

داوود غفاری

سمت: مسئول امور مالی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۰

داوود غفاری

فریبا فخراد خانی

سمت: مسئول دفتر معاونت آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۶۴

فریبا فخراد خانی

علی حسن محبی

سمت: مسئول دبیر خانه

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۹

علی حسن محبی

الهه مختاری فرد

سمت: کارشناس پژوهشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روابط بین الملل

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۱۳

الهه مختاری فرد