کارکنان دانشکده

نسرین رستما

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۰

آخرین بروزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

نسرین رستما

عباس نوروزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۵

آخرین بروزرسانی: ۰۵ مهر ۱۴۰۲

عباس نوروزی

محبوبه سلطانی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۷

آخرین بروزرسانی: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

محبوبه سلطانی

معصومه هاشمی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۹

آخرین بروزرسانی: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

معصومه هاشمی

هدی سادات باروتیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۴

آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

هدی سادات باروتیان

امیرحسین شاکری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق عمومی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

امیرحسین شاکری

شکوه هاشمی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۶۰

آخرین بروزرسانی: ۰۵ مهر ۱۴۰۲

شکوه هاشمی

ابراهیم پناهی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۱

آخرین بروزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

ابراهیم پناهی

علی صالحی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۹۲

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

علی صالحی

قربان شاکریان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۴۴۷۳۷۵۹۴

آخرین بروزرسانی: ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

قربان شاکریان

مهناز حاج حسنی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۹

آخرین بروزرسانی: ۰۳ مهر ۱۴۰۰

مهناز حاج حسنی

قادر شکری

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم بازاریابی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۸

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

قادر شکری

الهام پیرزاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۰۸

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

الهام پیرزاده

فریبا فخراد خانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

تلفن: ۴۸۳۹۲۳۶۴

آخرین بروزرسانی: ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

فریبا فخراد خانی

عرفان یونسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۱۳

آخرین بروزرسانی: ۰۸ آبان ۱۴۰۲

عرفان یونسی

الهه مختاری فرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روابط بین الملل

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۱۳

آخرین بروزرسانی: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

الهه مختاری فرد

پریسا آقارفیعی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۳

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

پریسا آقارفیعی

زهرا حیدری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۶۸۲

آخرین بروزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

زهرا حیدری

اکبر نقی لو

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۱۵

آخرین بروزرسانی: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اکبر نقی لو

قدیر امامی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد علوم سیاسی

تلفن: ۴۸۳۹۲۴۸۲

آخرین بروزرسانی: ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

قدیر امامی