گروه آموزشی علوم سیاسی

شجاع احمدوند

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیشجاع احمدوند

شجاع احمدوند

ابراهیم برزگر

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

ابراهیم برزگر

محمد باقر خرمشاد

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

محمد باقر خرمشاد

غلامرضا خواجه سروی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استاد

غلامرضا خواجه سروی

ابوالفضل دلاوری

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- دانشیار

ابوالفضل دلاوری

دکتر فائز دین پرست

سمت: مدیر گروه علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

دکتر فائز دین پرست

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- دانشیار

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

عباسعلی رهبر

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- دانشیار

عباسعلی رهبر

سیدابراهیم سرپرست سادات

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدابراهیم سرپرست سادات

سیدابراهیم سرپرست سادات

حمید صالحی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمید صالحی

حمید صالحی

محمدجواد غلامرضا کاشی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدجواد غلامرضا کاشی

محمدجواد غلامرضا کاشی

حشمت الله فلاحت پیشه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استادیار

حشمت الله فلاحت پیشه

مصطفی کواکبیان

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی- استادیار

مصطفی کواکبیان