گروه آموزشی علوم سیاسی

شجاع احمدوند

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیشجاع احمدوند

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

شجاع احمدوند

ابراهیم برزگر

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

ابراهیم برزگر

محمد باقر خرمشاد

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

محمد باقر خرمشاد

غلامرضا خواجه سروی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

غلامرضا خواجه سروی

ابوالفضل دلاوری

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

ابوالفضل دلاوری

عباسعلی رهبر

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی . استاد

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

عباسعلی رهبر

حمید صالحی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمید صالحی

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

حمید صالحی

حشمت الله فلاحت پیشه

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

حشمت الله فلاحت پیشه

مصطفی کواکبیان

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

مصطفی کواکبیان

محمدجواد غلامرضا کاشی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدجواد غلامرضا کاشی

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

محمدجواد غلامرضا کاشی

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

حمیدرضا رحمانی زاده دهکردی

دکتر فائز دین پرست

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

دکتر فائز دین پرست

سیدابراهیم سرپرست سادات

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدابراهیم سرپرست سادات

آخرین بروزرسانی: ۰۲ دی ۱۴۰۲

سیدابراهیم سرپرست سادات