اعضای شورای مرکز شبیه سازی

محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدرضا ویژه

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

محمدرضا ویژه

سیدرضا موسوی نیا

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدرضا موسوی نیا

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

سیدرضا موسوی نیا

حمیدرضا علومی یزدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - قراردادهای تجاری- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حمیدرضا علومی یزدی

پوریا عسکری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل عمومی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیپوریا عسکری

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

پوریا عسکری

وحید آگاه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

وحید آگاه

تهمورث بشیریه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

تهمورث بشیریه

علی مقدم ابریشمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تطبیقی- دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

علی مقدم ابریشمی