اعضای شورای مرکز شبیه سازی

وحید آگاه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق عمومی و بین الملل- استادیار

وحید آگاه

تهمورث بشیریه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

تهمورث بشیریه

پوریا عسکری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل عمومی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیپوریا عسکری

پوریا عسکری

حمیدرضا علومی یزدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق - قراردادهای تجاری- دانشیار

حمیدرضا علومی یزدی

علی مقدم ابریشمی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق تطبیقی- دانشیار

علی مقدم ابریشمی

سیدرضا موسوی نیا

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیسیدرضا موسوی نیا

سیدرضا موسوی نیا

محمدرضا ویژه

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق عمومی و بین الملل - دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدرضا ویژه

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

محمدرضا ویژه