پیشکسوتان علمی

محمدرضا احمدی

سمت: استادیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

محمدرضا احمدی

حسین افشار

سمت: استادیار گروه اموزشی روابط بین الملل

حسین افشار

دکتر منصور جباری قره باغ

سمت: استاد گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

دکتر منصور جباری قره باغ

آذربانو جعفری

سمت: استادیار گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

آذربانو جعفری

دکتر اصغر جعفری ولدانی

سمت: استاد گروه آموزشی روابط بین الملل

دکتر اصغر جعفری ولدانی

دکتر ناهید جوانمردی

سمت: استادیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

دکتر ناهید جوانمردی

سهراب رزاقی سیاهرودی

سمت: مربی گروه آموزشی روابط بین الملل

سهراب رزاقی سیاهرودی

سید مهدی رفیعی

سمت: استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی

سید مهدی رفیعی

دکتر محمد شمسائی

سمت: استادیار گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

دکتر محمد شمسائی

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

سمت: استاد گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

ابوالقاسم طاهری

سمت: استاد گروه آموزشی علوم سیاسی

ابوالقاسم طاهری

دکتر فیصل عامری

سمت: دانشیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

دکتر فیصل عامری

خسرو علوی زاده

سمت: مربی گروه آموزشی علوم سیاسی

خسرو علوی زاده

علی فلاحتی شهاب الدینی

سمت: مربی گروه آموزشی حقوق خصوصی

علی فلاحتی شهاب الدینی

دکتر عبدالحسین مجردی

سمت: استادیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

دکتر عبدالحسین مجردی

دکتر محمد محمدی

سمت: استادیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

دکتر محمد محمدی

دکتر ناصرعلی منصوریان

سمت: دانشیار گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

دکتر ناصرعلی منصوریان

علیرضا پارسا

سمت: مربی گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل

علیرضا پارسا

دکتر جواد کاشانی

سمت: دانشیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر جواد کاشانی

دکتر جواد کاشانی

دکتر عبدالصاحب یادگاری

سمت: استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی

دکتر عبدالصاحب یادگاری