معاونین دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مجیدرضا مومنی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- استادیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۶۸۶

مجیدرضا مومنی

غلامحسن کوشکی

سمت: معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۳۶۴

غلامحسن کوشکی