رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مجید عباسی

سمت: رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۳۷۵۸۵

مجید عباسی