گروه های آموزشی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دارای 6 گروه آموزشی به شرح ذیل می باشد: 

1_ گروه حقوق خصوصی :
 این گروه دارای یک دوره ی کارشناسی حقوق و 5 رشته ی کارشناسی ارشد،  شامل : حقوق خصوصی،  حقوق تجارت بین الملل ، حقوق اقتصادی ، حقوق مالکیت فکری و حقوق نفت و گاز میباشد و در مقطع دکتری رشته ی دکتری حقوق خصوصی و دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز است .

2_ حقوق بین الملل عمومی:
دارای 4 رشته ی کارشناسی ارشد،  شامل : حقوق بین الملل،  حقوق عمومی،  حقوق ارتباطات ، حقوق بشر میباشد و در مقطع دکتری دارای رشته ی دکتری حقوق بین الملل و دکتری حقوق عمومی می باشد .

3_ حقوق جزا و جرم شناسی: 
دارای 2 رشته ی کارشناسی ارشد،  شامل: حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری اطفال و نوجوانان است و در مقطع دکتری دارای یک رشته ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی است. 

4_گروه علوم سیاسی 
دارای یک رشته کارشناسی تحت عنوان علوم سیاسی و 2 رشته در مقطع کارشناسی ارشد است که شامل : علوم سیاسی و اندیشه ی سیاسی در اسلام است و در مقطع دکتری،  دکتری علوم سیاسی دارای 3 گرایش شامل : مسائل ایران ، جامعه شناسی سیاسی و اندیشه ی سیاسی است. 

5_ گروه روابط بین الملل 
دارای 2 رشته ی روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای میباشد که رشته ی مطالعات منطقه ای خود دارای چند گرایش است : مطالعات اروپا ، مطالعات آمریکا ، خاورمیانه و شرق آسیا،  قفقاز و شمال آفریقا میباشد و در مقطع دکتری هم دارای 2 رشته ی دکتری روابط بین الملل و دکتری مطالعاتمنطقه ای خاورمیانه می باشد .

6_ اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری عمومی 
دارای یک رشته ی کارشناسی ارشد تحت همین عنوان می باشد