مدیران گروه های آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

همایون حبیبی

سمت: مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهمایون حبیبی

آخرین بروزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲

همایون حبیبی

محمدرضا پاسبان

سمت: مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق شرکتها-

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

محمدرضا پاسبان

بهزاد رضوی فرد

سمت: مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهزاد رضوی فرد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

بهزاد رضوی فرد

مرتضی نورمحمدی

سمت: مدیر گروه روابط بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمرتضی نورمحمدی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

مرتضی نورمحمدی

دکتر فائز دین پرست

سمت: مدیر گروه علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۲

دکتر فائز دین پرست

میترا راه نجات

سمت: مدیر گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی

مدرک تحصیلی: دکتر علوم استراتژیک و دفاعی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲

میترا راه نجات