مدیران گروه های آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

همایون حبیبی

سمت: مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیهمایون حبیبی

همایون حبیبی

غلامرضا حداد

سمت: مدیر گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامرضا حداد

غلامرضا حداد

دکتر فائز دین پرست

سمت: مدیر گروه علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

دکتر فائز دین پرست

عباس طوسی

سمت: مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- استادیار

عباس طوسی

سید منصور میرسعیدی

سمت: مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه علمی: استادیار

سید منصور میرسعیدی

مرتضی نورمحمدی

سمت: مدیر گروه روابط بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمرتضی نورمحمدی

مرتضی نورمحمدی