موت مدیا

مسابقات موت حقوق رسانه رقابتی است که از سال 2008 و به­طور سالانه و به میزبانی دانشگاه آکسفورد، در حوزة حقوق رسانه برگزار می­شود. این مسابقات در دو دور منطقه ای و جهانی است؛ به­گونه ای که کشورها  به پنج منطقة جنوب آسیا ، آسیای اقیانوسیه، خاورمیانه، شمال شرق اروپا ، جنوب شرق اروپا و امریکا  تقسیم می­شوند و به رقابت می­پردازند و بدین طریق، صلاحیت حضور در دور نهایی  دانشگاه آکسفورد را به­دست می­آورند. این رقابت همان­گونه که از نامش پیداست، بزرگداشت پروفسور مونرو پرایس[1] از حقوق­دانان برجسته حقوق رسانه در جهان است که برنامه­ای دانشگاهی  تحت نام (Program in Comparative Media law and Policy PCMLP)  را به مدت بیش از بیست سال، در  دانشگاه­های جهان مدیریت و اجرا کرده است.

دانشجویان کارشناسی  وکارشناسی ارشد هر دانشگاه ، در قالب یک تیم دو تا شش نفره، به نام دانشگاهی که در آن در حال تحصیل هستند،  امکان شرکت در مسابقات را دارند . مسابقه از دو مرحلة کتبی و شفاهی تشکیل شده  است که در مرحلة کتبی دو لایحة دفاعی از جانب خواهان و خواندة دعوا در دفاع از پروندة طرح­شده، نوشته می­شود؛ سپس در دور شفاهی، حد اکثر چهار  و حداقل دو وکیل مدافع، از جانب خواهان و خوانده در مقابل دادگاه جهانی حقوق بشر به دفاع از پروندة مطرح­شده می­پردازند . دو تیم برتر هر منطقه جواز حضور در دور جهانی  را پیدا می­کنند. ضمناً اسناد قابل استناد در این مسابقه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون افریقایی حقوق بشر و آرای صادره از دادگاه­های جهانی است .

مسائل طرح­شده در مسابقات موت­کورت حقوق رسانه به­گونه­ای است که در کشورهای شرکت کننده، بحث علمی و رویّة حقوقی مشخصی پیرامون آن مباحث، هنوز ایجاد نشده است؛ هرچند که از سلسله­مسائل مبتلابه کشور‌های شرکت­کننده است. در نتیجه شرکت دانشجویان در این مسابقات، زمینة آگاهی از چگونگی حل مسائل مربوط به حوزة حقوق رسانه و فنّاوری را فراهم می­آورد .

 برآیند برنامة موت­کورت حقوق  رسانه، منجر به شکل­گیری گزارشی در مورد نحوة مقررات­گذاری رسانه­ها در دوران بحرانی شد که تأثیر بسزایی در ثبات دموکراسی در کشورهای شرق افریقا داشت .

از نمونه­های دیگر آن، ایجاد رویه­هایی در زمینة مقررات­گذاری  رسانه­، به­ خصوص اینترنت و رسیدگی به دعاوی بین‌المللی اینترنتی است؛  به­عبارت­دیگر،  راه حل­های دانشجویان کشورهای مختلف، در حل پرونده­های تمثیلی، در موضوعات بین­المللی مرتبط با حوزة اینترنت، تأثیر بسزایی داشته است.

بنابراین حقوق رسانه با توجه به پیشرفت سریع علم و ارتباط تنگاتنگ آن با فنّاوری  چارچوب مشخصی ندارد. موضوعات اصلی آن، سیاست­گذاری و مقررات­گذاری رسانه­های نوظهور با توجه به زمینة سیاسی و تاریخی کشورهاست. این حوزه از حقوق با  تغییر فنّاوری همواره در تغییر است؛ بنابراین این علم در طول سال­های مختلف، موضوعات و مسائل متفاوتی را بحث  و بررسی کرده و  نیازمند عرضة راه حل­های به­روز و متناسب با شرایط کشورها و مسائل جهان، برای هر واقعه است. موت­کورت حقوق رسانه در ارائة  این راه­حل­ها و تعریف به­روز از موضوعات حقوق رسانه، سیاست­گذاری و مقررات­گذاری انواع مختلف رسانه­ها، نقش اساسی دارد.

- معرفی موت مدیا