درگذشتگان

دکتر علی سمیعی

سمت: استادیار گروه آموزشی علوم سیاسی

دکتر علی سمیعی

دکتر حمید مصدق

دکتر حمید مصدق

دکتر کوروش کاویانی باغبادرانی

سمت: دانشیار گروه آموزشی حقوق خصوصی

دکتر کوروش کاویانی باغبادرانی

احمد گل محمدی

سمت: دانشیار و مدیر گروه علوم سیاسی

احمد گل محمدی