درگذشتگان

دکتر علی سمیعی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

دکتر علی سمیعی

دکتر حمید مصدق

آخرین بروزرسانی: ۰۸ شهریور ۱۴۰۰

دکتر حمید مصدق

دکتر کوروش کاویانی باغبادرانی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

دکتر کوروش کاویانی باغبادرانی

احمد گل محمدی

آخرین بروزرسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

احمد گل محمدی