اعضای هیات علمی دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی

زینب اصغری

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

زینب اصغری

علی داعی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

علی داعی

منصور فرخی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

منصور فرخی

مهدی حدادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

مهدی حدادی

مجید هراتیان نژادی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

مجید هراتیان نژادی

ضیاءالدین مدنی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

ضیاءالدین مدنی

سید هادی محمودی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

سید هادی محمودی

سید مصطفی میرمحمدی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

سید مصطفی میرمحمدی

سپنتا مجتهد زاده

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

سپنتا مجتهد زاده

راحله سید مرتضی حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

راحله سید مرتضی حسینی

مژگان رامین نیا

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

مژگان رامین نیا

علی توکلی طبسی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

علی توکلی طبسی

حجت سلیمی ترکمانی

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

حجت سلیمی ترکمانی

امیر ساعد وکیل

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

امیر ساعد وکیل

سید یاسر ضیایی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

سید یاسر ضیایی

مجتبی عبدخدایی

مدرک تحصیلی: دکتری روابط بین الملل

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمجتبی عبدخدایی

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

مجتبی عبدخدایی

آناهیتا سیفی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

آناهیتا سیفی

مختار صالحی

مدرک تحصیلی: دکتری

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

مختار صالحی

سوده شاملو

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

سوده شاملو

شهیندخت مولاوردی

آخرین بروزرسانی: ۱۹ مرداد ۱۴۰۰

شهیندخت مولاوردی