جلسه دفاع رساله دکتری

جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی آقای حامد سلطانی نژاد

رشته: حقوق خصوصی

 عنوان رساله: "ماهیت و آثار حقوقی نهادهای ناظر و موسسات گزارش دهنده قیمت درنظام قیمت گذاری نفت خام در بازارهای نفت"

استاد راهنما: دکترحاجیان

استاد مشاور: آقای دکتر عامری و خانم دکترعاطفه تکلیف

 داور: آقای دکتر امامی میبدی و آقای دکتر طوسی و آقای دکتر فیروزمند

تاریخ برگزاری: روز چهارشنبه مورخ1400/6/4  ساعت 19بعدازظهر

محل برگزاری: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

کلید واژه ها: آقای آقای دکتر دکتر استاد رساله نفت قیمت