کرسی علمی ترویجی: ریچارد رورتی و مجادله سنت و مدرنیسم در ایران

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۴۰۰

کرسی علمی ترویجی: ریچارد رورتی و مجادله سنت و مدرنیسم در ایران