نشست علمی: منطق مدرن تحلیل حقوقی در مقابل منطق سنتی

تاریخ : ۲۸ آذر ۱۴۰۰

نشست علمی: منطق مدرن تحلیل حقوقی در مقابل منطق سنتی