کارگاه سناریو نویسی و برنامه ریزی سناریویی در سیاست خارجی

تاریخ : ۲۷ آذر ۱۴۰۰

کارگاه  سناریو نویسی و برنامه ریزی سناریویی در سیاست خارجی