نشست علمی منطق مدرن تحلیل حقوقی در مقابل منطق سنتی

تاریخ : ۲۸ آذر ۱۴۰۰

نشست علمی  منطق مدرن تحلیل حقوقی در مقابل منطق سنتی