نشست معرفی پتانسیل ها و زمینه های راهبردی در همکاری علمی در حوزه علوم شناختی و علوم سیاسی

تاریخ : ۲۸ آذر ۱۴۰۰

نشست معرفی پتانسیل ها و زمینه های راهبردی در همکاری علمی در حوزه علوم شناختی و علوم سیاسی