شماره های تماس با دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیفنامنام خانوادگیعنوان شغلیشماره تماس
1معصومهسوریرئیس اداره آموزش2395
2شیرینحسامیکارشناس تحصیلات تکمیلی2405
3نسرینرستماکارشناس آموزش2390
4عباسنوروزیکارشناس آموزش2393
5محبوبهسلطانیکارشناس آموزش2397
6معصومههاشمیکارشناس آموزش2399
7غلامرضاسراجیانکارشناس آموزش2403
8مسعودعزالدینکارشناس آموزش2412
9هدی ساداتباروتیانکارشناس آموزش2404
10امیر حسینشاکریکارشناس آموزش2406
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳ مورد.