اخبار

اخبار و رویدادها

شرکت در مدرسه تابستانی و نیمسال زمستانی دانشگاه هانکوک کره

شرکت در مدرسه تابستانی و نیمسال زمستانی دانشگاه هانکوک کره

فراخوان شماره1 ارزیابی جامع اسفند ماه99

فراخوان شماره1 ارزیابی جامع اسفند ماه99

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع رشته علوم سیاسی

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع رشته علوم سیاسی

زمان برگزاری المپیاد غیر متمرکز سال 1400

زمان برگزاری المپیاد غیر متمرکز سال 1400

دومین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور

دومین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور

مواد مورد ارزیابی آزمون جامع خرداد ماه 1400

مواد مورد ارزیابی آزمون جامع خرداد ماه 1400

اطلاعیه ها

شرکت در مدرسه تابستانی و نیمسال زمستانی دانشگاه هانکوک کره

شرکت در مدرسه تابستانی و نیمسال زمستانی دانشگاه هانکوک کره

فراخوان شماره1 ارزیابی جامع اسفند ماه99

فراخوان شماره1 ارزیابی جامع اسفند ماه99

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع رشته علوم سیاسی

اطلاعیه برگزاری مصاحبه آزمون جامع رشته علوم سیاسی

زمان برگزاری المپیاد غیر متمرکز سال 1400

زمان برگزاری المپیاد غیر متمرکز سال 1400

دومین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور

دومین جشنواره ملی دانشجویی کاریکاتور

مواد مورد ارزیابی آزمون جامع خرداد ماه 1400

مواد مورد ارزیابی آزمون جامع خرداد ماه 1400