اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان پذيرش بدون آزمون دانشگاه صنعتي قم

مقطع کارشناسي ارشد(استعداد درخشان)

حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي

مرکز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت کشور

پذیرش بدون آزمون دانشگاه بجنورد

مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

پذیرش بدون آزمون دانشگاه خوارزمی

مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399