• معرفی اعضا موت

هیات موسسیندکتر حمیدرضا علومی یزدیدکتر بهزاد رضوی فرددکتر قاسم زمانی
دکتر پوریا عسکری
دکتر علی مقدم ابریشمی
علی دهدشتی
مسعود محبوبمدیران


دکتر بهزاد رضوی فرد؛ معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی و رییس موت آکادمی
مسعود محبوب؛ مدیر اجرایی موت آکادمیاساتید مشاور تیم ها

دکتر علی مقدم ابریشمی؛ استاد مشاور تیم های ویس و سرمایه گذاری خارجی

دکتر پوریا عسکری؛ استاد مشاور تیم های جساپ، هانری دونان و آی سی سی

دکتر حسن وکیلیان؛ استاد مشاور تیم مدیا

مربیان تیم های موتتینا صدقیانی اول

زهرا مشرف جوادی

معین عارفی

مربیان تیم ویسعلی ده دشتی

تهمینه السادات مدنی

نیما نصر اللهی شهری

مربیان تیم هانری دونانزهرا مشرف جوادی

مریم آقایی

مربیان تیم سرمایه گذاریمسعود محبوب

حمیده برمخشاد

مربی تیم آی سی سیمریم آقایی

مربی تیم مدیامنیر احمدی