• بازنشستگان اداری

این صفحه در حال تکمیل است

خانم شمس الملوک ابطحی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم سهیلا اختریان
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم قهرودیان
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم کلهرودی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم فرناز شهلایی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم ژاله ضیائی
پست سازمانی: موسس و رئیس کتابخانه
تاریخ ورود: 77
تاریخ بازنشستگی : 91

آقای نورالله سلامت
پست سازمانی:کارشناس مسئول آموزش
تاریخ ورود:63
تاریخ بازنشستگی :93

آقای ابوالفضل خرازی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم نیره پورسعید
پست سازمانی:کتابدار
تاریخ ورود:82
تاریخ بازنشستگی :95

آقای سهراب خوشحال
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای علی بهرامن
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای شهرام روشندل
پست سازمانی:امور مالی
تاریخ ورود:85
تاریخ بازنشستگی :96

آقای محمدرضا رضایی طاری
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای محمدجواد زنجانی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای سهراب رزاقی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای علیرضا پارسا
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای علی فلاحتی شهاب الدینی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :