• بازنشسته علمی

این صفحه در حال تکمیل است

دکتر محمدرضا احمدی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

خانم دکتر ناهید جوانمرادی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر محمد شمسائی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر سید مهدی رفیعی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر منصور جباری
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر خسرو علوی زاده
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر عبدالحسین مجردی
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

آقای دکتر محمد محمدی گرگانی
پست سازمانی:هیات علمی
تاریخ ورود:59
تاریخ بازنشستگی :87

آقای دکتر عبدالصاحب یادگاری
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

دکتر آذربانو جعفری
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :

دکتر ابوالقاسم طاهری
پست سازمانی:
تاریخ ورود:
تاریخ بازنشستگی :