• گروه های آموزشی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دارای 5 گروه آموزشی است که هر یک  از گروه ها مدیریت رشته را در سه مقطع بر عهده دارند:

 

 گروه علوم سیاسی:

1 ـ کارشناسی علوم سیاسی

2 ـ کارشناسی ارشد علوم سیاسی

3 ـ کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام

4 ـ دکتر علوم سیاسی با گرایش مسائل ایران

5 ـ دکتر علوم سیاسی با گرایش جامعه شناسی سیاسی

6 ـ دکتر علوم سیاسی با گرایش اندیشه های سیاسی 

 

گروه روابط بین الملل:

1 ـ کارشناسی ارشد روابط بین الملل

2 ـ کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای با 4 گرایش الف ) خاورمیانه و شمال آفریقا   ب) آسیاسی مرکزی و قفقاز    ج) اروپا      د) خلیج فارس

3 ـ دکتر روابط بین الملل

 

گروه جزا و جرم شناسی:

1 ـ کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی

2 ـ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و اطفال

3 ـ دکتر جزا و جرم شناسی

 

گروه آموزشی حقوق خصوصی:

1 ـ کارشناسی حقوق

2 ـ کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

ـ حقوق مالکیت فکری 

ـ حقوق نفت و گاز 

ـ حقوق اقتصادی 

ـ حقوق تجارت بین الملل

3 ـ دکتری

ـ حقوق خصوصی

ـ مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

 

گروه آموزشی حقوق عمومی و بین الملل :

1- کارشناسی ارشد

ـ حقوق عمومی 

ـ حقوق بین الملل 

ـ حقوق ارتباطات 

ـ حقوق بشر

2 ـ دکتری

ـ حقوق عمومی

ـ حقوق بین الملل عمومی