• مدیر گروه ها
نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر همایون حبیبی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق بین الملل

ایمیل: h_habibi@atu.ac.ir

شماره تماس: -

مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر طوسی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی و اقتصادی

ایمیل: toosi@atu.ac.ir

شماره تماس: -

مدیر گروه حقوق خصوصی و اقتصادی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکترمیرسعیدی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

ایمیل: mirsaeidi@atu.ac.ir

شماره تماس: -

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر گل محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

ایمیل: a.golmohammadi@atu.ac.ir

شماره تماس: -

مدیر گروه علوم سیاسی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی آدمی

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

ایمیل: aliadami@atu.ac.ir

شماره تماس: -

مدیر گروه روابط بین الملل

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر غلامرضا حداد

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

ایمیل: haddad@atu.ac.ir

شماره تماس: -

مدیر گروه اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری

دریافت رزومه علمی و پژوهشی