علوم سیاسی - برنامه درسی نیمسال اول ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰

شماره و گروه درسنام درسكلظر فيتنام استادزمان و مكان ارائهزمان و مكان امتحانمحدوديت اخذمحدوديت اخذ 2
2305004_01روش تحقيق در علوم سياسي - الف220دين پرستي صالح فائزدرس(ت): دو شنبه 10:00-11:45 مکان: كلاس 105[23105]تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 10:30-12:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3991 تا 3992، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305004_02روش تحقيق در علوم سياسي - الف220گل محمدي احمددرس(ت): يك شنبه 10:00-11:45 مکان: كلاس 105[23105]تاريخ: 1400/10/26 ساعت: 10:30-12:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3991 تا 3992، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305007_01حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران220مهدوي زاهد مهديدرس(ت): چهار شنبه 15:00-16:45 مکان: كلاس 106[23106]تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 10:30-12:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3991 تا 3992، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305007_02حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران220مهدوي زاهد مهديدرس(ت): دو شنبه 15:00-16:45 مکان: كلاس 106[23106]تاريخ: 1400/10/27 ساعت: 10:30-12:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3991 تا 3992، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305010_01جامعه شناسي و سياست220رهبر عباسعليدرس(ت): دو شنبه 10:00-11:45 مکان: كلاس 101[23101]تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-10:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 4001 تا 4002، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305010_02جامعه شناسي و سياست220مهرابي راضيهدرس(ت): سه شنبه 13:00-14:45 مکان: كلاس 101[23101]تاريخ: 1400/10/28 ساعت: 08:30-10:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 4001 تا 4002، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3961 تا 3962،
2305011_01كليات اقتصاد براي سياست220اساتيد گروه آموزشيدرس(ت): دو شنبه 15:00-16:45 مکان: كلاس 102[23102]تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 08:30-10:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 4001 تا 4002، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305011_02كليات اقتصاد براي سياست220مروي رمضانعليدرس(ت): دو شنبه 15:00-16:45 مکان: كلاس 102[23102]تاريخ: 1400/10/29 ساعت: 08:30-10:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 4001 تا 4002، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305027_01معارف سياسي اسلام220سرپرست سادات سيد ابراهيمدرس(ت): يك شنبه 08:00-09:45 مکان: كلاس 104[23104]تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-10:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 4001 تا 4001، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
2305027_02معارف سياسي اسلام220طاهري مريمدرس(ت): يك شنبه 15:00-16:45 مکان: كلاس 104[23104]تاريخ: 1400/11/02 ساعت: 08:30-10:30مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 4001 تا 4001، ،مجاز براي مقطع كارشناسي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، گروه آموزشي علوم سياسي، رشته علوم سياسي، ترم ورود از 3941 تا 3962،
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۶۲ مورد.