آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
فرم الف و ب فرصت مطالعاتی اساتیدآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
شیوه نامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعتآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
فرم بازدید علمی اساتیدآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
فرآیند بازدید علمی اعضای هیأت علمیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
شیوه نامه بازدید علمی اعضای هیات علمیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
دستورالعمل نشست های کمک به حل مشکلات کشورآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
فرم اطلاعات پایانی نشست های علمیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
فرم شرکت درفرصت مطالعاتی-اساتیدآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
آیین نامه تشکیل قطب علمیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
دستورالعمل برگزاری نشست های علمی داخلیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
آیین نامه برگزاری کرسی -نظام نامه وآیین نامه‌های هیات حمایت از کرسی های نظریه پرد‌ازی،نقدومناظرهآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
آیین نامه برگزاری کرسی -آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظرهآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
آیین نامه برگزاری کرسی -ترکیب ، اهداف ، اختیارات ، شرح وظائف و آیین نامه ی شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی هاآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
نظام نامه و آیین نامه های هیات حمایت از کرسی های نقد، نظریه پردازی و مناظرهآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
ترکیب، اهداف، اختیارات، شرح وظایف و آیین نامه ی شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی هاآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
شیوه نامه اختصاص پژوهانهآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
فرآیند برگزاری نشست بین المللیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
شیوه نامه نشست بین المللیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
فرم دعوت از سخنرانان نشست بین المللیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید
آئین نامه کرسی های ترویجیآئین نامه و فرم های پژوهشی - اساتید