اخبار

اخبار و رویدادها

طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه

طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه"

معرفی فرصت های علمی بین المللی ویژه دانشجویان در دوران کرونا

معرفی فرصت های علمی بین المللی ویژه دانشجویان در دوران کرونا

برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره فارابی

برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره فارابی

فراخوان محورها و سرفصل های پژوهشی استان برای استفاده در پایان نامه های دانشجویان و تحقیقات اساتید

فراخوان محورها و سرفصل های پژوهشی استان برای استفاده در پایان نامه های دانشجویان و تحقیقات اساتید

فراخوان اجرای طرح های پژوهشی

فراخوان اجرای طرح های پژوهشی

نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه صنعت نفت

نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه صنعت نفت

اطلاعیه ها

طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه

طرح آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه"

معرفی فرصت های علمی بین المللی ویژه دانشجویان در دوران کرونا

معرفی فرصت های علمی بین المللی ویژه دانشجویان در دوران کرونا

برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره فارابی

برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره فارابی

فراخوان محورها و سرفصل های پژوهشی استان برای استفاده در پایان نامه های دانشجویان و تحقیقات اساتید

فراخوان محورها و سرفصل های پژوهشی استان برای استفاده در پایان نامه های دانشجویان و تحقیقات اساتید

فراخوان اجرای طرح های پژوهشی

فراخوان اجرای طرح های پژوهشی

نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه صنعت نفت

نشریه علمی-پژوهشی دانشگاه صنعت نفت