اخبار

اطلاعیه ها

دعوت از دانشجویان برای شرکت در جلسه

تمامی دانشجویان ورودی سال 98

فراخوان شماره 5امتحان شفاهي آزمون جامع دکتري

رشته مديريت قرار دادهاي بين المللي نفت وگاز و حقوق خصوصی

فراخوان شماره 4امتحان شفاهي آزمون جامع دکتري

رشته علوم سياسي با گرايش انديشه سياسي

فراخوان شماره 2امتحان شفاهي آزمون جامع

دکتري رشته حقوق جزا وجرم شناسي

دسترسی