اخبار

اخبار و رویدادها

کرسی ترویجی "جایگاه تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"

کرسی ترویجی "جایگاه تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"

مواد آزمون جامع شهریور 99

مواد آزمون جامع شهریور 99

امتحان جامع نیمسال تحصیلی دوم 99-98 مورخ 99/6/29

امتحان جامع نیمسال تحصیلی دوم 99-98 مورخ 99/6/29

بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو ( مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)

بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو ( مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)

حمایت پایان نامه پلیس بین الملل ناجا

حمایت پایان نامه پلیس بین الملل ناجا

حمایت از رساله های کارشناسی ارشد و دکتری

حمایت از رساله های کارشناسی ارشد و دکتری

اطلاعیه ها

کرسی ترویجی "جایگاه تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"

کرسی ترویجی "جایگاه تکنولوژی (پیشرفته) در استراتژی امنیتی آمریکا"

مواد آزمون جامع شهریور 99

مواد آزمون جامع شهریور 99

امتحان جامع نیمسال تحصیلی دوم 99-98 مورخ 99/6/29

امتحان جامع نیمسال تحصیلی دوم 99-98 مورخ 99/6/29

بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو ( مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)

بورس تحصیلی کشور ژاپن مونبوکاگاکوشو ( مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)

حمایت پایان نامه پلیس بین الملل ناجا

حمایت پایان نامه پلیس بین الملل ناجا

پذیرش میهمان دانشگاه گلستان، محقق اردبیلی و خلیج فارس

پذیرش میهمان دانشگاه گلستان، محقق اردبیلی و خلیج فارس