• آموزش


سهمیه استعداد درخشان برای سال تحصیلی 98-97

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه باهنر کرمان

کوثر بجنورد

دانشگاه شاهد

تاریخ درج خبر: 1397/01/29 - ساعت درج خبر: ٠٩:٥٧ - شماره خبر: ٥٨٨٠ - تعداد بازدید: 900